Üyelik Sözleşmesi

KULLANIM VE ÜYELİK KOŞULLARI

CashWeb (Uygulama), Kullanım ve Üyelik Koşulları’nın (Koşullar/Sözleşme) detaylandırdığı bir bilgi oyunun yer aldığı bir mobil aplikasyondur. Bu Koşullar, Uygulama’yı kullanırken uyulması gereken kuralları açıklamaktadır. Lütfen Koşullar’ı dikkatli bir şekilde okuyunuz ve kabul etmiyorsanız, Mobil Uygulama ve hizmetlerimizi kullanmayınız.
Uygulama’da yer alan Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler Metni ile Uygulama içerisinde yer alan ve onayladığınız diğer sözleşmeler de bu metnin ayrılmaz bir parçasıdır.

TARAFLAR

Bu Kullanım ve Üyelik Koşulları, Uygulama’yı sunan Web Medya ile mobil aplikasyon üzerinden kayıt olan Üye arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda onaylanma anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. Bu Sözleşme’de Web Medya ile Kullanıcı/Üye tek tek Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaktır.
Üye Uygulama’ya üye olarak bu Sözleşme’de yer verilen tüm hüküm ve koşulları okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.
Üye, uygulamaya giriş yaptığı takdirde Sözleşme’de yapılan değişiklikleri onayladığını kabul ve beyan eder.

Web Medya İletişim Bilgileri :

E-Mail: info@cashwebapp.com

Şirket Unvanı: Web Medya

TANIMLAR

Üye: Uygulama’ya giriş yapan, kendisinden istenilen bilgileri paylaşan, “Kullanıcı Sözleşmesi’ni okudum, kabul ediyorum.” ifadesinin yer aldığı kutucuğu işaretlemiş ve Uygulama’da yer alan hizmetlerden Kullanıcı Sözleşmesi ve diğer sözleşmelerde belirtilen koşullar ile yararlanan gerçek kişiyi,
Oyun/Oyunlar - Soru/Sorular: Kullanıcıların anlık olarak aynı anda katılacağı ve CashWeb tarafından belirlenen içerikte ve adette soruları cevaplayacağı bilgi mobil oyunu ifade eder.

SÖZLEŞME’NİN KONUSU

Bu Sözleşme’nin konusu, Uygulama üzerinden sunulan Oyunun, bu Oyun’aa katılım şartlarının ve Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üye, bu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Uygulama içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve sorulara ilişkin Web Medya tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olur.
Bu Sözleşme’nin konusu, Uygulama üzerinden sunulan Oyunun’nın, bu Oyun’a katılım şartlarının ve Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üye, bu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Uygulama içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Oyun’a ilişkin Web Medya tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olur.
Bu Sözleşme kapsamında, Uygulama üzerinden gerçekleştirilecek Oyun/Oyunlar, Üyeler arasından bilgiye dayalı olarak sorulan soruların cevaplanması sonucunda ödül takdim edilen bir kurgu olup; Milli Piyango mevzuatı kapsamı dışında kalmaktadır.
Uygulama’da herhangi bir suistimale mahal vermemek adına, Web Medya çalışanları ve birinci derece yakınları, işbu Uygulama’da herhangi bir Oyun’a katılamaz, katıldığı oyunlardan elde ettiği Ödüller, Üyenin Web Medya çalışanı veya birinci derece yakını olduğunun tespit edilmesi halinde Üye hesabına aktarılmaz veya aktarılmış tutarlar Üye hesabından tekrar Web Medya’ya iade edilir. Üye bu hükmü okuduğunu ve anladığını, bu sebeple kendisinin Web Medya çalışanı ve/veya çalışanın birinci derece yakını olmadığını kabul ve beyan eder. Aksi halde, bu Sözleşme, Web Medya’nın iradesi dışında kurulmuş olması sebebiyle baştan itibaren tüm hak ve borçlarıyla geçersiz sayılacak ve Web Medya Üye’nin kullanıcı hesabını kapatabilecektir. Web Medya çalışanı ve/veya çalışanların birinci dereceden yakınları kendilerinin Uygulama’yı ve Oyu’nun akışını suistimal etmeleri durumunda aleyhlerine suç duyurusunda bulunma tazminat talep etme dahil her türlü hukuki yola başvurulacağını kabul ve beyan eder.

UYGULAMA AKIŞI

Uygulama’ya Kayıt Olma: Uygulama sanal mağazaları (App Store, Google Play Store, Amazon Store veya Huawei App Store) üzerinden ücretsiz olarak Uygulama’yı indiren Üye, SMS ile doğrulama gerçekleştirerek Uygulama’ya kayıt olur ve bir email adresi belirler. Bu email adresine ilişkin tüm sorumluluklar Üye’ye aittir. Web Medya’nın, bu Koşullar’ın yürürlüğe girmesinden herhangi başka bir kimlik doğrulama mekanizması üzerinden Üye kayıt olmasını gerekli kılma hakkı saklıdır.
Oyun’a Katılım: Uygulama, kullanıcıların Web Medya tarafından belirlenen içerikte ve adette soruları cevaplayacağı Oyunlar içerir. Oyun, tamamen Web Medya’nın takdirinde olmak üzere günde 50 soru başta olmak üzere cevaplayabileceği veya hiç soru cevaplayamayacağı bir sistemdir. Web Medya bu Oyun’un gün ve adedini değiştirme hakkını saklı tutar.
Bu Sözleşme’deki hükümler saklı kalmak üzere, Oyun’a katılmak veya Oyun’u kazanmak için Üye’den herhangi bir ödeme yapması beklenmez. Oyun; hukuken yasaklı veya kısıtlı olduğu yerlerde, gerekli tabiiyet, kayıt veya gereken diğer şartların karşılanmadığı veya aşağıda belirtilen giriş yöntemlerinin uygulanmadığı durumlarda geçersiz olacaktır. Üye, kendi ülkesinin/bulunduğu yerin yasaları uyarınca sorumlu olduğunu, bazı ülkelerin yasaları uyarınca, Web Medya’dan ödülü almaya engel olabilecek hususlar bulunabileceğini kabul eder. Üye, bu Oyun’a katılırken, riskleri ve oyunu kazansa dahi herhangi bir Ödül alamama ihtimalini anlar ve kabul eder.Uygulama’ya giriş yapan Üye, Sponsor reklam yoğunluğuna göre Oyun’a dâhil olabilir.
Oyun Akışı: Üye “Görevler” butonuna tıklayarak Oyun içerisindeki görevleri listeler. Sorulara verilecek cevaplar, Uygulama ekranında beliren şıklar üzerinden Üye tarafından işaretlenir. Üye’ye her soruya cevap vermek için belirli bir süre tanınır(15 Saniye). Süre dolduktan sonra Üyeler’den alınan cevaplar toplanır ve doğru cevap verildi ise sponsor reklam açılır. Sponsor reklam izlendikten sonra Oyun sorusu için belirtilen tutar Üye'nin CashWeb hesabına aktarılır.Tüm sorular yanıtlandıktan sonra(Doğru Cevap,Hatalı Cevap,Süre Yetmedi) bekleme süresi devreye girecektir. Üye'ye gönderilecek olan bildirimler ile sorular için tanımlanan bekleme süresi tamamlandıktan sonra Üye tekrardan soruları cevaplayacaktır.
Joker Satın Alma: Jokerlerden her biri, Üye’nin doğru ve süresinde işaretlemediği soru sebebiyle kazanç elde etmesine imkan tanır ya da kaybetme ihtimalini azaltır. Jokerlerden her biri ücret karşılığı uygulama içi satın alma yöntemiyle veya Web Medya’nın kendi takdiri doğrultusunda belirleyeceği kampanyalar vasıtasıyla ya da Web Medya’nın duyuracağı sair yöntemlerle edinilebilir. Ücret karşılığı tüm satın almalar “uygulama içi satın alma” olarak nitelendirilmekte ve uygulama sanal mağazaları (App Store,Google Play Store,Amazon App Store veya Huawei App Store) üzerinden gerçekleştirilmektedir. Uygulama sanal mağazaları üzerinden gerçekleştirilen bu ödemelerde Üye’nin ilgili platformlar nezdindeki hesaplarında ilgili tutar karşılığın olmaması veya teknik/donanımsal ya da diğer herhangi bir sebeple aksaklık yaşanmasından dolayı Web Medya sorumlu tutulamaz. Üye, bu işlemler esnasında, bu Sözleşme ve Gizlilik Politikası’na ek olarak ilgili uygulama sanal mağazasının kullanım koşulları ve gizlilik politikaları ile de bağlı olacağını kabul ve taahhüt eder. Oyun’da tek çeşit Joker bulunur. Bu joker her biri her Soru’da sadece bir kere ve Üye’nin dilediği soruda kullanılabilecektir.
Ödül: Web Medya, Ödül tutarından ilgili mevzuatta öngörülen vergi kesintileri yapma yetkisini haizdir. Kazananlar, mevzuatta kendisine yükümlülük getirilen hallerde ödüle ilişkin olarak tüm vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesinden münhasıran sorumlu olduğunu kabul eder. Oyun ile ilgili konularda nihai ve bağlayıcı karar yetkisi Web Medya’ya ait olup Web Medya’nın ilan etmediği herhangi bir ödülü verme yükümlülüğü yoktur. Ödül üçüncü kişilere devredilemez, havale edilemez ve hiçbir başka şeyle ikamesine izin verilmez. Ödül’ün kazanan Üye’ye tahsisi mümkün değilse veya kazananın herhangi bir sebeple Ödül’e ilişkin talep öne sürme hakkı yoksa ya da bu hak ortadan kalkmışsa, Web Medya herhangi bir Ödül vermeme hakkını saklı tutar.
Her bir Oyun’da Web Medya tarafından belirlenen sayıda Üye Oyun’a kaldıktan sonra, sorulara doğru cevap verilmesi halinde farklı tutarlarda Ödül verilecektir. Ödül olarak verilecek bu tutarlara Web Medya tek başına karar verir. Üye’nin herhangi bir sebeple bu Sözleşme ya da Uygulama’ya uygunsuzluğunun saptanması durumunda, Web Medya kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir ödül vermemeyi seçebilir. Oyunda teknik aksaklık, hile gibi durumlar tespit edildiği takdirde, Web Medya dilediği zaman ödül miktarını ve dağıtılacak parayı değiştirme, erteleme ve iptal etme hakkına sahiptir.
Kazanılan toplam ödül, Uygulama üzerinden Üye’ye ait “Anasayfa” sayfasında yer alan "Toplam Kazanç" sekmesinde görülebilir. Üye’nin hesabındaki tutarı herhangi bir şekilde nakde çevirebilmesi ya da kullanabilmesi için; yapılan kesintiler ardından kalan net tutarlar toplamının en az 150 TL’ye ulaşmış olması gerekir. Bu durumda Üye, dilediği zaman “Ödeme Talep Et” butonuna tıklayarak talepte bulunabilir.
Herhangi bir soruda kazanılan ödül, kazanıldığı andan itibaren 60 gün içerisinde Üye tarafından Websitesinden veya Uygulama içerisinden "Ödeme Talep Et" butonu aracılığı ile Üye’nin ilgili banka ya da ödeme hesabına aktarılmadığı takdirde geçerliliğini yitirecek ve kullanıcının CashWeb Kazanç hesabından silinecektir. Web Medya, kazanılan ödüllerin geçerlilik süresini değiştirme hakkına sahiptir.
Ödülün dışa aktarımı, sadece bu Sözleşme’de belirtilen yöntemler ile gerçekleşebilir. Web Medya, dışa aktarım seçeneklerini tamamen kendi takdiri doğrultusunda değiştirebilir veya güncelleyebilir. Üye’ye para aktarımı için kullanılan yöntemler aşağıdaki gibidir. Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın; dışa aktarım için gerçekleştirilecek her türlü masraf Üye’nin hesabındaki tutardan düşülecektir. Bu masraflardan Üye münhasıran sorumludur.
Havale/EFT. Üye, Web Medya ile ad/soyad, kimlik numarası ve IBAN bilgilerini paylaşır. Bu Sözleşme kapsamında hesaptaki tutarın aktarılabilir hale gelmesi üzerine, Üye, “Ödeme Talep Et” butonuna tıklayarak CashWeb’den talepte bulunur. Talebin CashWeb’e ulaşmasından itibaren 7 ila 28 iş günü içerisinde Web Medya’nın birlikte çalıştığı aracı iş ortağı, ilgili para transferinin gerçekleşmesi için bankaya talimat verir. Aracı firma ve/veya banka sebebiyle yaşanan gecikmeler/aksamalardan Web Medya sorumlu tutulamaz. Üyelerin herhangi bir şekilde Ödüller’i Kazanç hesabından kendi hesaplarına aktarabilmeleri için, hesapların Türkiye’de olması ve cinsinin Türk parası hesabı olması gerekmektedir.
Elektronik Para Kuruluşları. Tutarın dışa aktarımı, ilgili mevzuat kapsamında yetkili olan elektronik para kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilebilir ve bu durumda işlemler bu kuruluşların kullanım koşullarına ve gizlilik politikalarına tabi olur. Üyeler’in, ilgili kuruluşlar nezdinde kendilerinden istenen bilgileri paylaşarak hesap oluşturması gerekir. Üye, bu kuruluşlar nezdinde aylık bir işlem üst limitine sahip “anonim kullanıcı” niteliğindeyse, kendisine para transferi yapılması için Uygulama hesabında paylaştığı her türlü bilginin elektronik para kuruluşu ile paylaşılarak onay verir. Oyun’a yurt dışından katılacak olanların kazandıkları Ödüller yalnızca Türkiye’de bulunan ve Türk parası hesabı olan banka hesaplarına aktarılabilecektir.

ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üye, bu Kullanım Sözleşmesi’ni kabul etmekle birlikte; Uygulama içerisinde yer alan kullanım ve üyeliğe ilişkin olarak Web Medya tarafından yapılacak her türlü bilgilendirme uyarıyı dikkate alacağını ve bu uyarı ve bilgilendirmelere uygun davranacağını kabul ve beyan eder.
Uygulama’ya ve Uygulama’da sunulan servislere üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş bir gerçek kişi olmak gerekir. Web Medya, yapacağı değerlendirme sonucu başvuru sahibini üyelik haklarından faydalandırabileceği gibi, hiçbir gerekçe göstermeksizin başvuruyu reddetme hakkına da sahiptir. Bu Sözleşme’yi onaylamak ile Üye, 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt etmektedir. 18 yaşını doldurmamış veya verdiği bilgilerde tutarsızlık olduğu tespit edilen Üye’nin üyeliği iptal edilir. Üye’nin vermiş olduğu yanlış beyandan dolayı Web Medya’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır
Üye, Web Medya’nın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını kabul ve taahhüt eder.
Üye’nin Uygulama aracılığıyla sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (email adresi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılmasına ilişkin hususlar tamamen üyenin sorumluluğundadır. Üye’ye ait email adresi ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat üye tarafından gerçekleşmiş sayılacaktır.
Üyeler Uygulama’daki ilgili bölümlere kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Web Medya, Üyeler tarafından Uygulama’ya iletilen kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, bu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir maddi-manevi zarardan da sorumlu tutulamaz. Web Medya, Üye tarafından yüklenen içeriklerde herhangi bir hukuka aykırılık tespit ederse içeriği yayından kaldırabilir.
Web Medya, Oyun sırasında ya da Uygulama içinde, Üye’nin genel ahlak kurallarına ve/veya hukuka aykırı, hakaret küfür vb. fiiller gerçekleştirdiğini tespit ederse, kendi takdirinde olmak üzere, Üye’yi ilgili Uygulama’dan dışarı atabilir ve/veya üyeliğini iptal edebilir.
Üye, suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek; yerel ve ulusal yasalara ya da uluslararası anlaşmalara ters düşecek bir durum yaratan ya da böyle durumları teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalayamaz, iletemez veya mesaj atamaz.
Üye, Web Medya’nın yazılı onayı olmadan bu Sözleşme veya Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyeliğini kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz.
Üye diğer üyelere, reklam ya da ticari amaçlar içeren veya diğer üyeleri bir başka internet sitesine yönlendiren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme içeren mesajlar gönderemez, postalayamaz veya iletemez; diğer üyelerden herhangi bir ürün satın almak ya da onlara ürün satmak gibi bir talepte ve reklam faaliyetinde bulunamaz; bu amaçla üyelere yönelik “e-posta zincirleri” kuramaz; “junk e-posta” gönderemez. Bu tür mesajlar üyenin mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir ya da üyeliği iptal edilebilir. Bu kapsamda bir yetki dışı kullanım durumunun tespit edilmesi durumunda Web Medya hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar.
Üye, Uygulama’yı cihazından kaldırarak veya info@cashwebapp.com'e bigilerini email atarak dilediği zaman herhangi bir sebep belirtmeksizin sonlandırabilir.
Uygulama üyeliği bireysel bir üyelik olup, şirketler ve/veya işletmeler tarafından herhangi bir ticari veya başkaca bir amaca yönelik olarak kullanılamaz, üçüncü şahıslara devredilemez, ödünç verilemez. Bu durumun tespiti halinde Üye’nin üyeliği iptal edilir. Üyeliğin iptal edilmesi nedeniyle doğacak sonuçlardan Web Medya hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

WEB MEDYA’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Web Medya, Uygulama’da mevcut her tür hizmeti ve koşulu önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme ve durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler Uygulama’da yayım anında, Üye’ye ayrıca bildirime gerek kalmaksızın yürürlüğe girer. Uygulama’nın kullanımı veya Uygulama’ya giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları veya mobil uygulamaları için de geçerlidir.
Uygulama üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Web Medya’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.
Sözleşme’de veya Uygulama’daki hizmetler için akdedilecek sözleşmelerde yer alan özel sorumluluk hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Üye Uygulama üzerinden gerçekleştirdiği hukuka aykırı her türlü iş/işlem sonucunda doğan zarardan münhasıran sorumlu olacağını kabul eder.
Uygulama kapsamında akdedilen sözleşmelere herhangi bir aykırılık bulunmasa dahi, Üye’nin Uygulama’yı kullanma amacının hukuka ve ahlaka aykırı olduğunun anlaşılması halinde, Web Medya, üyenin üyelik sürecini kalıcı olarak sonlandırma hakkına sahiptir. Böyle bir durumda Web Medya’nın sözleşmelerden ve kanundan doğan tazminat hakları saklıdır.
Uygulama’dan herhangi bir hata, ihmal, kesinti, silinme, bozulma, iletimde gecikme veya iletişim ağı başarısızlığı gibi teknik ve/veya donanımsal aksamalar sebebiyle Uygulama ve üye arasındaki iletişimde kesintiler olabilir. Bu kesintiler sebebiyle yaşanan aksaklık ve gecikmelerden Web Medya sorumlu tutulamaz. Bu koşullar, hesaplardaki tutarların dışa aktarılması için de aynen geçerlidir.
Web Medya, Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin verilmesi için, Sözleşme hazırlıkları sırasında ve sözleşme süresince, verilen hizmete ilişkin Uygulama’da ve/veya Oyun’da kullanılan tüm içerik, görsel, metin, slogan, logo, kaynak kod, yazılım, veritabanı, video, tasarım ve fikri ve sınai hakka konu olabilecek her türlü içeriğin tek sahibidir ve bu içeriklere ilişkin tüm haklar münhasıran Web Medya’ya aittir. Üye, Uygulama’nın kaynak kodunu elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını, herhangi bir bilgisayar şebekesinin güvenliğini ihlal etmeyeceğini, güvenlik şifreleme kodlarını kırmayacağını, tersine mühendislik veya spam mail- zararlı yazılım girişiminde bulunmayacağını kabul eder.
Web Medya, Oyun’daki sorulara ilişkin cevapları, herkesçe bilinen ve kullanılan elektronik kaynaklardan edinmektedir. Bu sebeple, elektronik veya fiziki farketmeksizin herhangi bir kaynaktaki bilgi kirliliği ve/veya hatalı cevap sebebiyle meydana gelebilecek yanlış/hatalı ya da eksik cevaplardan sorumlu tutulamaz.

ÜYELİĞİN SONLANMASI YA DA SONLANDIRILMASI

Web Medya, bu Sözleşme’de yer alan hükümlere aykırılık, ilgili mevzuata aykırılık, Uygulama’nın ve/veya Oyun’un işleyişine ve Uygulama’nın ve/veya Oyun’un genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Web Medya tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan herhangi bir iletişimi tespit etmesi halinde Üye'nin üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak son verebilir. Aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere;
a. Üye’nin herhangi bir yöntem kullanarak, Uygulama’nın ve/veya Oyun’un işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
b. Üye’nin bu sözleşme ve Taraflar arasında akdedilen/akdedilecek diğer sözleşmelerin hükümlerini ihlal etmesi,
c. Üye’nin kendisi için oluşturulmuş hesabını başkasına Web Medya’nın açık yazılı izni olmaksızın devretmesi veya kullanıma açması,
d. Üye’nin üçüncü kişilerin haklarına ihlal eden fillerde bulunması,
e. Üye’nin Uygulama’da paylaştığı bilgi, içerik, görsel ve yazıların hukuka veya ahlaka aykırı unsurlar taşıması, müstehcenlik içermesi veya hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar taşımasa dahi Uygulama’da paylaşılan bilgi, içerik görsel ve yazıların hukuka ve ahlaka aykırı amaçlar ile paylaşılması halinde, Web Medya, Üye’ye bilgi vermeksizin üyeliğe geçici veya kalıcı olarak sona verebilir.
Web Medya tarafından ve/veya Üye tarafından sonlandırılan Üye hesabına ait her türlü bilgi ve veri Web Medya sisteminden silinebilir. Üye, sona ermeye ilişkin olarak herhangi bir zarar –ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder.
İşbu Sözleşme Üye’nin üyeliği iptal edilinceye veya Üye üyelikten istifa edinceye kadar yürürlükte kalacak ve Taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
Web Medya, üyelerin bu Sözleşmede belirtilen hükümleri ve Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle Web Medya’nın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER

Üye, bu Sözleşme’yi onaylayarak; üyelik bilgilerinde yer alan cep telefonu numarası üzerinden Web Medya tarafından yürütülen genel ve özel kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, ürün ve hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri, başarı hikayeleri, araştırmalar ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarının sunulması, bunlar hakkında bilgi verilmesi, anket yapılması dahil olmak üzere bu Sözleşme ve diğer metin ile eklerde belirtilen amaçlarla kendisi ile iletişime geçilmesine onay vermiş sayılır.

MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Web Medya bu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Web Medya için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Web Medya’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Web Medya’nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.